gif (4) My Video3
simbolos egipcios 23823518-Patr-n-tnico-de-la-vendimia-tribal-conjun modelo-inconsútil-étnico-tribal-con-los-sÃ
eeda118553119a686c7b107db665cbd1--tribal-elephant-art-mandala-elephant-tattoo
gif (6)

     Ty si moja

          láska

gif (3)

  Meniny

   Suzanna

         Live Show

lobo ismail 2018 Lobo Ismail Stone Age 2
lobo ismail 35543 lobo Ismail PROFILE lobo ismail design23 lobo ismail ty si moja laska 3443

2005

2017

2000

lobo ismail design23 modelo-inconsútil-étnico-tribal-con-los-sà modelo-inconsútil-étnico-tribal-con-los-sà modelo-inconsútil-étnico-tribal-con-los-sà modelo-inconsútil-étnico-tribal-con-los-sÃ

LOBO ISMAIL

lobo ismail design23

All Rights Reserved www.loboismail.sk             Music Copyright © 2017 LOBO ISMAIL MUSIC

Ismail Salah Ismail Loub (in Arabic    ), better known by his stage name Lobo Ismail (in Arabic  ) or just Lobo (Arabic ) (born in Zarqa, Jordan on 11 August 1974), is a Jordanian singer who lives in Slovakia.

LOBO ISMAIL

Leo Zodiac Sign Born in 11 August.1974

 

 

 

 

 

zpěvák, který spojil slovenský texty s orientální arabskou hudbou, a získal si tak fanoušky různých generací. Zpěvák písniček Ty si moja láska, Meniny, Suzanna, a novinek One more night & Aicha a mnohé další.

Skvělý umělec s exotickým charismatem a temperamentem, který dokáže pobavit, rozesmát a zejména rozdávat radost nejen na pódiu. Vynikající show pro diváky všech věkových kategorií.

 

Je jordánsky a zároveň aj Slovenský spevák spieval v mnohých európskych krajinách, a to najmä na Slovensku a v Českej republike, kde sú  jeho piesne v Slovenskom jazyku.

Tiež je známy ako "Lobo" bez pridania Ismail. V jeho piesňach je použitá Arabština, Angličtina a Slovenčina.

Vydal dva albumy:

Ty Si Moja Láska a Lobo

má mnoho slávnych skladieb aj v spolupráci so slávnymi umelcami.

Preslávil sa vo Európskom štýle  Dance, House a Trance v pesničke: "One More Night - Salam Aleikom"

 

 

 

Narodený 11. augusta / 1974 v Al Zarka v Jordánske Hášimovské kráľovstvo v rodine pôvodu Circassians, jeden z deväťich detí v rodine, povodné meno Ismail Salah Ismail Loub.

Lobo Ismail začal jeho umelecký život už v Jordánsku a mal potenciál   od detstva.

Spev, Tanec, Hudba a jazyky je to čo ho baví . Začiatok Lobových niekoľkých piesňach a videoklipov v tanečnom štýle najznámejší z jeho vlastnú verziu  nového rozloženia piesne folklóru "Bein Asr w Maghrib".

Ismail Lobo obnovil slávnu pieseň: "Aicha" od Jeana-Jacquesa Goldmana,ktorú spieval aj kráľa raia: "Cheb Khaled.

Ismail Lobo pridal k piesni rap a re-produkoval modernú hudbu.

V roku 2003 keď prvý krát prišiel Lobo na Slovensko vytvoril Demo verziu pesničky "Ty Si Moja Láska" a o dva roky v nej získal verejný úspech Slovenských médií.

Pieseň sa chytila na prvé miesto rebríka Slovenských piesní.

Potom Lobo vydal jeho druhú najznámejšiu pieseň "Suzanna" a prekvapilo ho to že Zuzana má meniny v deň Lobovích narodenín Lobo vytvoril pesničku "Meniny" keď videl že nieje pesnička konkrétne pre oslavu menín.

V 2008 Lobo vydal pieseň: "One More Night " Andorfine Records zaisťovala distribúciu v Európskej médií konkrétnejšie Nemecku,

Dance Compilation Albums

Dance Now 2008

German DJ Charts

Dance Bang Vol

Future Dance Hits

Vo 2014 Lobo prišiel z ďalším produktom: pieseň: "Let's Dance Musicaaa" so špeciálnom videoklipom ktorý Bol točený na USA Miami Beach.

Keď Lobo bol v Los Angeles v Hollywoode  prišel nápad pre futbalovi pieseň Go Hey Ya!

Bola to jedna s pesničiek ktorú hrali na UEFA 2017.

a singer who combined Slovak texts with Oriental Arabic music and won fans of various generations. Singer of songs You are my love, Menina, Suzanna, and One More night & Aicha news and many more.

 

A great artist with exotic charisma and temperament that can entertain, laugh, and in particular give joy not only on stage. An excellent show for viewers of all ages.

 

 

 

He is both Jordanian and Slovak singer singing in many European countries, especially in Slovakia and the Czech Republic, where his songs are in the Slovak language.

 

It is also known as "Lobo" without adding Ismail. His songs include Arabic, English and Slovenian.

 

He released two albums:

 

Ty Si Moja Láska & Lobo

 

has many famous songs in collaboration with famous artists.

 

He became famous in the European style of Dance, House and Trance in a song: "One More Night - Salam Aleikom"

 

Born on August 11, 1974 in Al Zarka, Jordan, the Hashemite Kingdom of the family of Circassians, one of the nine children in the family, the flood name Ismail Salah Ismail Loub.

 

Lobo Ismail began his artistic life in Jordan and had the potential of childhood.

 

Speech, Dance, Music and Languages ​​is what he enjoys. Beginning of Lobo's several songs and video clips in the dance style best known from his own version of the new folk song "Bein Asr w Maghrib".

 

Ismail Lobo recreated the famous song "Aicha" by Jean-Jacques Goldman, who also sang the king of the aya: "Cheb Khaled.

 

Ismail Lobo added rap songs and re-produced modern music.

 

In 2003, when Lobo came to Slovakia for the first time, he created the Demo version of the song "You Si Moja Láska" and for two years he gained the public success of the Slovak media.

 

The song has grabbed the top ladder of Slovenské piesne.

 

Then Lobo released his second most famous song "Suzanna" and it was surprising that Zuzana had menus on Lob's birthday. Lobo wrote a song "Meniny" when he saw that he was not a song specifically for the celebration of the change.

 

In 2008 Lobo released a song: "One More Night" Andorfine Records ensured distribution in the European media more specifically to Germany,

 

Dance Compilation Albums

Dance Now 2008

German DJ Charts

Dance Bang Vol

Future Dance Hits

 

In 2014, Lobo came from other products: the song "Let's Dance Musicaaa" with a special video clip that was shot at USA Miami Beach.

 

When Lobo was in Los Angeles in Hollywood, the idea for the football song Go Hey Ya came!

 

It was one of the songs she played on UEFA 2017.

SK

EN

2000

2017

time