My Salsa Dance Story

 

My name is Lobo, I have been a professional dancer and instructor for over than 15  years.  

Professional salsa dancer,  instructor and choreographer  .

 

My real name is `Ismail Salah Loub` and I was born in 11th of august 1974 in Jordan, in a city called   < Zarqa > where there was no one knows about salsa dance anything .

So Let me tel you how came into salsa dance field !

Well, non of my family were into dance or even listeners to the music .

 

When I was in childhood, I used to bring a small casset player to my room. It was my hobby to record my own songs or mix my  voice with some songs .... then I was dancing all the day on my own music .

 

I loved dancing specialy in front of TV in out small living room, bothering anyone watching there. Of course I had some trubles for that, but I loved to watch dancing on TV all the time, and try to learn every new dance or move there .

 

Long time I lived this way . The film Dirty Dancing was a revolution inside me and toke me into serious thoughts about dancing as a professional not just as a hobby.

 

After a few years in Amman in some party, while I was dancing, I met someone called Rio.

Rio liked the way I was dancing.  He invited me to his salsa dance studio. There were some people dancing there. I asked Rio about  that dance.  Rio told me:" It is salsa dancing" .

 

That was the first time for me ever to hear about Salsa Dance, all what I knows that there was a Mambo Dance in that time .

Salsa looked strange for me from the first time, (but it was cool, how those people were dancing together partner work) .

 

It looked easy from the first time. I had strong feelings which was pushing me to do something, while I am watching those people dancing . But Rio was faster and asked me to try some salsa dance.

Actually I was very happy when Rio asked me that, so I started to dance with a girl from the crew.

I was trying, but it was hard in the first time. I started to be wet.

When the song was finish, I didn`t like what I did. But Rio was thinking that I could be one of the best.

 

After few days Rio invited me again to the studio to show me basic steps of salsa . I went to the studio and we were dancing for two hours there.

In that time I was coppying Rio`s footwork, the same as Rio`s move`s, then I was telling my self ''of course  Salsa is what I was searching for ''. I felt so nice when i am moving my feets with that hott Salsa beat or that sweet Piano which was ringing inside my ears.

I felt that I know this dance a long time a go, Even Rio was shocked with the way Iam learning fast, he told me that when we finished .The music never went out of my ears  when I was trying to sleep in that night, I wake up and i started to dance Salsa at 2:00 morning  and the sam happened for tow weeks.

 

After a few weeks of crazy salsa dance lessons I started to help Rio with those people whom were dancing there before me. They were also surprised, not long time I was teaching thim .

 

After a few months I did my first salsa dance show in Amman .

 

After one year Lobo became one of the famous salseros and he did a lot of shows there in Amman, He performed salsa dancing in front of many people and  was honored in front TV camera's with a lot of interviews in Egypt and Lebanon, where he was invited to teach and to do some dance shows .

Many singers chosed him to perform salsa dancing and to be added to theire videoclips .

 

And now, he is teaching and performing salsa dancing here in Slovakia in Kosice < SALSA CLUB KOSICE >.

4654654646
lobo salsa workshop reklama 44

Salsa Club Košice

                 Kto sme

All Rights Reserved www.loboismail.sk             Music Copyright © 2018 LOBO ISMAIL MUSIC

Salsa Club Košice Ceny Inštruktori Kontakt Tanečné sály Rozvrh Hodín Kto sme

Salsa Club Košice vznikol v roku 2006

Moje salsa tanec príbeh

 

Volám sa Lobo, profesionálny tanečník a inštruktor viac ako 15 rokov.

 Profesionálna tanečnica salsy, inštruktor a choreograf.

 

Moje skutočné meno je Ismail Salah Loub a narodil som sa 11. augusta 1974 v Jordáne, v meste <Zarqa>, kde nikto nevie o tanečnom salsa.

Takže, dovoľte mi, aby som vám zavolal, ako ste prišli na tanečné pole salsy!

No, moja rodina bola na tanečné či dokonca poslucháčov hudby.

 

Keď som bol v detstve, priniesol som do svojej izby malý kazetový prehrávač. Bolo to moje hobby, aby som zaznamenal svoje vlastné piesne alebo som rozmiešal svoj hlas s niektorými piesňami ... potom som tancovala celý deň na mojej vlastnej hudbe.

 

Miloval som tanec špeciálne pred TV v malej obývačke, trápiac niekoho, kto sa tam pozeral. Samozrejme, že som za to mal nejaké hádky, ale rád som stále sledoval tanec v televízii a snažil sa naučiť každý nový tanec alebo sa tam pohybovať.

 

Dlho som žil takto. Film Dirty Dancing bol vo mne revolúciou a viedol ma k vážnym myšlienkam o tanci ako profesionál nielen ako koníček.

 

Po niekoľkých rokoch v Ammáne v niektorej párty, keď som tancovala, stretol som niekoho zvaného Rio.

Rio sa páčilo tomu, ako som tancovala. Pozval ma do svojho salsa tanečného štúdia. Niektorí tam tancujú. Spýtal som sa Rio o tom tanci. Rio mi povedal: "Salsa tancuje".

 

To bolo prvýkrát, čo som kedy počul o Salsa Dance, všetko čo viem, že tam bol Mambo Dance v tom čase.

 Salsa mi po prvýkrát vyzerala zvláštne (ale bolo to v pohode, ako títo ľudia spoločne tancovali v partnerskej práci).

 

Prvýkrát to bolo jednoduché. Mal som silné pocity, ktoré ma tlačili, aby som niečo urobil, zatiaľ čo ja sledujem tých ľudí, ktorí tancujú. Ale Rio bol rýchlejší a požiadal som, aby som vyskúšal nejaký salsový tanec.

 Vlastne som bol veľmi šťastný, keď ma to Rio spýtal, a tak som začal tancovať s dievčaťom z posádky.

Snažil som sa, ale prvýkrát to bolo ťažké. Začal som byť mokrý.

Keď pieseň skončila, nebol som rád, čo som urobil. Ale Rio si myslel, že by som mohol byť jedným z najlepších.

 

Po niekoľkých dňoch ma Rio znovu pozval do štúdia, aby mi ukázal základné kroky salsy. Šli sme do štúdia a tancovali sme tam dve hodiny.

V tej dobe som bol kopírovanie Rio footwork, rovnako ako Rio `s pohybom, potom som povedal svoj vlastný '' Samozrejme, že Salsa je to, čo som hľadal ''. Cítil som sa tak pekne, keď som sa pohyboval moje nohy s tým horúcim Salsa beat, alebo sladké Piano, ktoré zvonilo v mojich ušiach.

Cítil som, že tento tanec už dlho ísť, Dokonca aj Rio bol šokovaný tým, ako som sa rýchlo učil, povedal mi, že keď sme skončili. Hudba nikdy nešla z uší, keď som sa snažil spať v tej noci, Prebudil som sa a začal som tancovať Salsa o 2:00 ráno a sam sa stalo za vlečné týždne.

 

Po niekoľkých týždňoch bláznivých hodín salsy som začal pomôcť Riu s tými, ktorí tu tancovali predo mnou. Boli tiež prekvapení, nie dávno som učil.

 

Po niekoľkých mesiacoch som robil svoju prvú salsovú tanečnú show v Ammáne.

 

Po jednom roku sa Lobo stal jedným z najznámejších salserov a v Ammáne sa tam konal veľa prehliadok. Pred mnohými ľuďmi predvádzal salsu a prednášal sa v prednej televíznej kamere s rozhovormi v Egypte a Libanone, kde bol pozvaní učiť a robiť nejaké tanečné show.

 Mnohí speváci ho chválili, aby tancoval salsa a aby bol pridaný k videoklipom.

 

A teraz učí a tancuje salsu na Slovensku v Košiciach <SALSA CLUB KOSICE>.